บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ข้อแตกต่างสารสะอาดดับเพลิง ระหว่างสาร FM-200 และสาร NOVEC-1230

Posted: 10/08/2021


       
            สาร FM-200 เป็นสารสะอาดดับเพลิงที่มีการใช้งานมายาวนานและแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสารสะอาดดับเพลิงที่มีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้า  ไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง สะอาด และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ (เมื่อใช้ในปริมาณที่กำหนด) แต่ในปัจจุบันได้มีการนำสารสะอาดดับเพลิงชนิดใหม่ คือ สาร NOVEC-1230 มาใช้งานแทนและเริ่มแพร่หลาย จึงเกิดคำถามและข้อสงสัยต่างๆว่าสารสะอาดดับเพลิงทั้ง 2 ชนิด แตกต่างกันอย่างไร ข้อดีข้อเสีย การเลือกใช้ บทความนี้จะมาตอบคำถามเหล่านั้น โดยขอเริ่มที่คุณสมบัติต่างๆของสารสะอาดดับเพลิง ตามตารางด้านล่าง

  FM-200 NOVEC-1230
ชื่อทางเคมี Heptafluoropropane Fluroroketone
สูตรทางเคมี C3HF7 CF3CF2C(O)CF(CF3)2
ประเภทของเชื้อเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้ Class A,B,C Class A,B,C
% ความเข้มข้นต่อปริมาตรที่ใช้ในการดับเพลิง 7% 5%
OPD
(ระดับในการทำลายโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) ของชั้นบรรยากาศ)
0 0
GWP 3350 <1
ALT (Years) 36.5 0.019 (5 Days)
NOAEL
(No Observable Adverse Effect Level)
9% 10%
LOAEL
(Lowest Observable Adverse Effect Level)
10.50% 10%

ซึ่งจากตารางจะเห็นได้ว่า สารสะอาดดับเพลิง NOVEC-1230 มีค่าต่างๆที่ดีกว่า ดังนี้
  1. มีค่า Safety Margin สูงกว่า(เทียบจากส่วนต่างของ  %ความเข้มข้นต่อปริมาตรที่ใช้ในการดับเพลิง กับค่า NOAEL) แสดงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์มากกว่า
  2. มีค่า GWP (Global Warming Potential : ค่าศักยภาพในการ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน) ต่ำมาก แทบจะไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเลย
  3. มีค่า ALT (Atmospheric Lifetime : ค่าการตกค้างในชั้นบรรยากาศ) ที่น้อยกว่ามาก นั่นหมายถึงแทบจะไม่มีการตกค้างในชั้นบรรยากาศเลย
แต่ทั้งนี้ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสารสะอาดดับเพลิง FM-200 จะมีข้อด้อยกว่าดังนี้
  1. ใช้ปริมาณสารสะอาดดับเพลิง NOVEC-1230 มากกว่าประมาณ 15% ที่ปริมาตรห้องเท่ากัน
  2. จากข้อ 1 ทำให้อาจจะต้องใช้ขนาดถัง , ขนาดท่อ และอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้น ส่งผลให้ราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
     จากข้อมูลด้านบนจึงพอสรุปได้ว่า สารสะอาดดับเพลิง NOVEC-1230 มีข้อดีกว่าในด้านความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น(เพียงเล็กน้อย) ส่วนประสิทธิภาพในการดับเพลิงไม่ได้แตกต่างกัน ดังนั้นสำหรับการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้า คุณเองก็สามารถช่วยโลกของเราได้เพราะกระแสโลกในปัจจุบันมีการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก การเลือกสารสะอาดดับเพลิงที่เป็นมิตรกับแวดล้อมก็เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยโลกของเราได้

คำถามที่เจอบ่อย
ถาม - กรณีที่ปัจจุบันลูกค้ามีการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด FM-200 และมีการฉีดใช้งานแล้ว ต้องการเปลี่ยนเป็นสาร NOVEC-1230 สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวสารได้หรือไม่ และสามารถใช้ท่อเดิมได้หรือไม่
ตอบ - ตามข้อมูลด้านบน สารสะอาดดับเพลิง NOVEC-1230 จะมีการใช้ปริมาณสารมากกว่า 10-20% ในปริมาตรห้องที่เท่ากัน  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนขนาดถังให้ใหญ่ขึ้น ส่วนท่อนั้นต้องทำการคำนวณผ่านโปรแกรมก่อนจึงจะสามารถตอบได้ว่าสามารถใช้ชุดท่อเดิมได้หรือไม่

ถาม - กรณีห้องที่ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดแล้ว (ทั้ง FM-200 และ NOVEC-1230) มีการเปลี่ยนแปลงขนาด จะสามารถใช้ระบบเดิมได้หรือไม่
ตอบ - กรณีนี้ ต้องแยกออกเป็น 2 กรณี คือ
  1. ขนาดห้องใหญ่ขึ้น (ปริมาตรเพิ่มขึ้น) กรณีนี้ไม่สามารถใช้ปริมาณสารเดิมได้ เนื่องจากค่า % ความเข้มข้นน้อยไปที่จะสามารถดับเพลิงได้
  2. ขนาดห้องเล็กลง (ปริมาตรลดลง) กรณีนี้อาจจะสามารถใช้ปริมาณสารเดิมได้ แต่ต้องคำนวณให้ค่า % ความเข้มข้น ไม่เกินกว่าค่า LOAEL ที่กำหนดไว้ เพราะ จะเป็นอันตรายแก่มนุษย์ได้

 

  • แชร์บทความนี้