บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เกี่ยวกับเรา

จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนการบริการหลังการขาย งานระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 60 ล้านบาท โดยนายโชคชัย สงสม วิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ผ่านงานวิศวกรรมและงานระบบมาอย่างยาวนาน

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงและ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และ บริการหลังการขาย รวมทั้งงานระบบอื่นๆ โดยจะดำเนินการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตรงตามมาตรฐานสมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ National Fire Protection Association (NFPA)

รวมถึงมาตรฐาน FM (Factory Mutual) Global ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและบริหารความเสี่ยง Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตลอดจนมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดำเนินการออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้กับองค์กรชั้นนำภายในประเทศ ทั้งของรัฐและเอกชนมากมาย นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการที่จะขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย โดยปัจจุบันได้เริ่มขยายงานออกไปประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารงาน จึงได้นำระบบการบริหารงานคุณภาพมาประยุกต์ใช้ และได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018  United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีนโยบายคุณภาพของบริษัทดังนี้ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า”

นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง โดยมีการมอบทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนจัดส่งพนักงานไปอบรมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การทำงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทยังมีนโยบายที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นเองก็ตาม ซึ่งถือเป็นการตอบแทนสังคมอีกด้วย

ดูข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติม