บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การทดสอบ Door Fan Test

Posted: 01/07/2021


            
             การทดสอบรอยรั่วของห้อง (Enclosure Integrity test) ด้วยเครื่องมือ Door Fan Test เพื่อตรวจสอบว่า ช่องเปิดหรือรอยรั่วใดๆ ที่มีผลต่อการดับเพลิงหรือไม่ หากช่องเปิดหรือรอยรั่วนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการดับเพลิงให้ทำการปิด ช่องเปิดนั้นๆ และทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านการทดสอบ  ระบบท่อก๊าซที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของอากาศ หรือ ไนโตรเจน ที่ความดันไม่น้อยกว่า 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที โดยความดันของอากาศต้องไม่ลดลงเกินกว่า 20% ของความดันทดสอบ ตามมาตรฐาน NFPA 2001 จึงเป็นเหตุผลหลักที่ต้องทำการทดสอบห้องรั่วก่อนการติดตั้ง สารดับเพลิงจำพวก IG ,FM200 ,CO2, NOVEC 1230
    
            การวัดการรั่วไหลของห้องทั้งหมด ชุดทดสอบจะติดตั้งไว้ที่ประตู จะถูกติดตั้งชั่วคราวในทางเข้าของประตูเพื่อนำลมเข้าไปห้องทดสอบ ยังพื้นที่เปิดขนาดใหญ่  ความเร็วพัดลมถูกปรับเพื่อให้ได้แรงดันระหว่างห้องทดสอบกับปริมาตรรอบห้องทดสอบ  การวัดทำได้โดยการดูดลมออกจากห้องแล้วอัดเข้าไปในห้อง  ค่าที่อ่านได้ทั้งสองนี้จะถูกหาค่าเฉลี่ย เพื่อเอามา คำนวณผล จากนั้นคอมพิวเตอร์จะแปลงการอ่านค่าการไหลและแรงดันเป็น Equivalent Leakage Area (ELA) หรือพื้นที่ทั้งหมดของรอยแตก ช่องว่าง และรูทั้งหมดในห้องทดสอบ  คอมพิวเตอร์จะประมวลผลในการทำการทดสอบโดยไม่ปิดช่องรูภายในห้องนั้น  ถ้าปริมาณลมที่ใช้ในการ ทดสอบ ไม่สามารถ เก็บแรงดันของลมได้ไม่น้อยกว่าตามมาตรฐานที่80%ของปริมาณสารที่ใช้โดยต้องเก็บสารไว้ได้โดยกำหนดไว้ 10 นาที  หน้าจอของคอมพิวเตอร์นี้ จะประมวลผลและแจ้งว่าไม่ผ่าน  ในการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารชนิดต่างๆนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการตรวจสอบ ห้องที่ใช้ในการติดตั้ง ก่อน ที่จำมาทำการคำนวณหาปริมาณ ชนิดของสารที่ใช้ในการดับเพลิง ทุกครั้ง  และซ้อมแซม จุดรั่ว รูต่างๆภายในห้องนั้น  ให้เรียบร้อย  และท้ายที่สุด ก็เริ่มทำขบวนการ
ทดสอบ (Door Fan Test )ในห้องที่ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารดับเพลิงแต่ละชนิด  จากนั้น บันทึกค่า เก็บผลการทดสอบส่งมอบงานติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับลูกค้าได้ใช้งานในระบบนี้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มร้อย ต่อไป 
          ในการทำการทดสอบ( Door Fan Test) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) เป็นสิ่งที่สำคัญในห้อง Data Center หรือ ห้อง Server เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ หากไม่มีระบบดับเพลิงที่สามารถทำงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ อุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้อง Data Center หรือ ห้อง Server จะถูกทำลายอย่างรุนแรงเช่น สาย Fiber , สาย Cable สื่อสาร , อุปกรณ์สื่อสาร (Switch, Server )  ส่วนห้องที่ต้องทำการทดสอบห้องรั่วพร้อมคำนวณปริมาณสารดับเพลิงใหม่นั้น ควรเป็นห้องที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม  ห้องที่มีการติดตั้งวัสดุเพิ่ม ห้องที่ก่อสร้างใหม่ แต่ในกรณีที่ห้องนั้น ไม่มีการต่อเติมในส่วนที่กล่าวมา จึงไม่มีความจำเป็นในการทดสอบดังกล่าว  

      

  • แชร์บทความนี้