บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เหตุผลที่ทุกโรงงานควรติดตั้งระบบดับเพลิง

Posted: 31/05/2019


    จะว่าไปแล้วการติดตั้งระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารสำนักงานขององค์กรธุรกิจต่างๆ ถือเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนค่อนข้างสูงพอสมควร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้าของกิจการหรือเถ้าแก่หลายๆ ราย ต่างรู้สึกคิดหนัก และหวั่นวิตกนึกถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการติดตั้งระบบดับเพลิงดังกล่าวว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด หลายคนจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบดับเพลิงเท่าที่ควร

    แม้ว่าการติดตั้งระบบดับเพลิง จะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ทว่า ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีประโยชน์แก่เจ้าของกิจการไม่น้อยเช่นกัน ประโยชน์หรือผลที่ได้รับจากการติดตั้งระบบดับเพลิงนั้นมีมากมายหลายประการ โดยจำแนกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

    1.ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ถือเป็นเหตุผลแรกและเหตุผลหลัก ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งระบบดับเพลิง แน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกครั้ง ทั้งเหตุการณ์ที่ออกข่าวตามสื่อต่างๆ รวมถึงไม่ได้ออกข่าวก็ตาม ภาพข่าวที่ปรากฏในเหตุการณ์เพลิงไหม้ทุกครั้งนั่นคือการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่ง เรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด นั่นคือ มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ เพลิงไหม้นั้นๆ ทรัพย์สิน ข้าวของต่างๆ เรายังสามารถหาและสร้างขึ้นมาใหม่ หรือทำมาทดแทนกันได้ แต่ชีวิตมนุษย์ไม่สามารถทดแทนกันได้ นอกจากนี้หากในเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต โรงงานอาจได้รับผลกระทบถึงขั้นปิดโรงงาน โดนถอนใบอนุญาตก็เป็นได้ นั่นยิ่งทำให้เจ้าของโรงงานต้องสูญเสียอย่างหนัก ทั้งต้นทุน เวลา และโอกาสอีกด้วย

    2. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกรมธรรม์การประกันภัยอัคคีภัย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นราชกิจจานุเบกษา มีใจความเนื้อหาสาระสำคัญที่กำหนดให้ทุกโรงงานต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกำหนดให้ต้องติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงจะต้องมีการฝึกซ้อมการใช้งาน และการอพยพ หนีภัย เป็นประจำ และมีการซ่อมบำรุง ตรวจสอบระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การติดตั้งระบบดับเพลิงยังเป็นเรื่องและสิ่งที่จำเป็นสำหรับโรงงานที่ต้องการทำประกันวินาศภัย อย่างเหตุอัคคีภัยอีกด้วย โดยการติดตั้งจะต้องถูกต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

    3.ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้า พนักงาน และชุมชนรอบข้าง การที่โรงงานมีการติดตั้งระบบดับเพลิง นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และศักยภาพของโรงงานนั้นๆ อันเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าอีกด้วย ทำให้คู่ค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าหรือทรัพย์สินของเขาได้รับการปกป้องดูแลจากโรงงานผู้ผลิตเป็นอย่างดี ช่วยส่งผลให้มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทำให้พนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานในโรงงานนั้นๆ มีความรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าชีวิตของเขาไม่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในยามที่ต้องทำงานและใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในโรงงานที่เขาทำ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนรอบข้างอีกด้วยว่า โรงงานได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการสื่อให้เห็นว่าโรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยจะไม่สร้างผลกระทบและปัญหาแก่ชุมชุมชน 

     นี่เป็นเพียงเหตุผลส่วนหนึ่งถึงประโยชน์และผลที่ได้รับจากการติดตั้งระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ประโยชน์จากการติดตั้งระบบดับเพลิงยังมีอีกหลายประการ อยู่ที่มุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ละรายที่มีความคิดแตกต่างกันออกไป
    

 

  • แชร์บทความนี้