บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

รับรางวัลด้านความปลอดภัย

Posted: 18/10/2022


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 อาคารสำนักงานเขตจตุจักร ประกอบด้วย
1.รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2565 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 3
2.รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ นายภูบดินทร์ วางหา ผู้จัดการแผนกโครงการ
3.รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ นายสานนท์ ชาวเมืองกรุง วิศวกรโครงการ
4.รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวอลิษา บุตรดีลา กรรมการบริหาร
5.ประกาศเกียรติคุณการได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
6.เกียรติบัตรการมีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7.ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน
ซึ่งบริษัท ซีเอเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณการได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี และเกียรติบัตรการมีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกัน

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้